Electronika

Andrey Skvortsov
Director of development
Electronika

booth Electronika B30
Hall 20

Contact details

Address: 150001 Yaroslavl, Bolshaya Fedorovskaya str., 75

Useful links